سوریه: جنگ شیعه و سنّی یا جنگ بر سر تجزیه خاورمیانه‌؟